دختر هخامنش

ما بازيگران تاريخ

به روزبه عزيز و همه آنانيکه به ايران زمين اين ملک ديرين مهر ميورزند:

در يادداشتی که فرستاده بودی بدرستی به بعضی علل و عوامل اشاره کرده بودی.ولی وظيفه همه ما ايرانيان است که ۱-بيطرفانه به مطالعه تاريخ بپردازيم و همه جنبه های آن :اقتصادی سياسی اجتماعی دينی و فلسفی آنرا مورد بررسی قرار دهيم که اينها همه از زندگی مردم آن دوره ريشه داشته اند و بر زندگی آنها تاثيرگزار.

۲- به زندگی امروز خود بنگريم.ما نيز جزئی از تاريخيم.همانی که آيندگانمان می- خوانند. پس ببينيم ما چگونه تاريخ را ميسازيم.وجوه مشترک با نياکانمان را دريابيم. تفاوتهايمان را نيز. نمودار زندگيمان را منصفانه ترسيم کنيم.چه قدر از انان پيشی گرفته ايم و چه قدر عقب مانده ايم.نقاط عطفمان را بخوبی بشناسيم و نيز نقاط قهر را. ريشه های معادلات زندگی ما بسيار مهم و سرنوشت ساز هستند. انانند که برگ تاريخ را عوض کرده اند. چه تاريخ جمعی .چه فردی که فرد است که جمع را ميسازد و البته متاثر از آن .

۳- به ياد داشته باشيم که نگاه صرف به گذشته بی آينده و حال بسيار خطرناک است چون تنها با عث حسرت گذشته و غفلت از حال ميشود و انسان را به مرور به حاشيه ميکشاند

در پايان بدانيم که ما بازيگران تاريخيم.چگونگی ايفای نقش ها بسار مهمند

روزبه عزيز خوشحال ميشوم که از اطلاعات ارزنده شما استفاده کنم

...