دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۴

زنانه کردن فقر
اصطلاحی ساخته جامعه شناس امريکايی <دايانا پيرس> برای توصيف موقعيتی که شمار روزافزونی از زنان در جهان سوم و درحال حاضر جهان اقليت و محروم امريکا واروپا با ان روبرو هستند.
پژوهشگران فمنيست که جهان سوم در مرکز توجه انان قرار دارد نشان ميدهند که ادغام فزاينده جهان سوم در اقتصاد جهانی محروميت های زنان را نيز بيشتر کرده است.برای نمونه زنان در جهان سوم به خاطر کاهش درامد و دسترسی کمتر به زمين و کاهش اختيارات قانونيشان مجبور به اتکای به مردان می شوند.تبعيض عليه زنان در اموزش و فرصتهای شغلی و افزايش کار کشاورزی برای زنان وجود دارد.مغشوش شدن تمايز ميان کار توليدی و کار توليدمثلی در چنين پژوهشی به نظريه فمنيستی برای دوباره انديشی درباره رابطه طبقه با جنسيت ياری می رساند. ...اصطلاحات فمنيسم۳

فمنيست
فمنيست هم مثل فمنيسم تعريقی واحد نداردو نمی تواند داشته باشد چه فمنيستها تعلقات متفاوت بسياری از لحاظ ترجيح جنسي ، طبقه و نژاد دارند. بطور خلاصه فمنيست زنی است که خود را فمنيست ميداند و ديگران هم اورا فمنيست ميدانند. چنين تشخيص به اين بستگی دارد که يک زن ارتقای آگاهی را تجربه کرده ، دانشی از سرکوب زنان يافته و به درکی از تفاوتها و اشتراکات زنان رسيده است يا خير.
برخی فمنيست ها مدافع تعريفی آينده محورند- يعنی فمنيست بايد درکی از دگرگونی داشته باشد.ديگران مدافع تعريفي اند که اعتبار تجربه های امروزی زنان را به رسميت بشناسد.« من خود هرگز نتوانسته ام دقيقا دريابم که فمنيست چيست.تنها اين را می دانم که هروقت احساساتی که مرا از يک توسری خور يا فاحشه متمايز می سازد بيان ميکنم مردم مرا فمنيست می نامند»(west.1982).اما تمامی فمنیستها درگونه ای تعهد به ، و برخورداری از دیدگاهی زن محور شریک اند. ...اصطلاحات فمنيسم۲

...ادامه از فمنيسمها....
فمنيستهای مارکسيست عمدتا تقسيم جنسی کار را دليلی برای سرکوب ميشناسند و بنابراين فمنيست مارکسيستی دستورالعملی برای تغيير اقتصادی است.از سوی ديگر کاترين مک کينون تمايلات جنسی را زمينه اجتماعی اصل اعمال قدرت مذکر ميشناسد.او ميگويد نظريه سياسی فمنيستی بايد بر ساخت و جبر اجتماعی احساس جنسی متمرکز شودچون برای فمنيسم هر چيز شخصی از حيث معرفت شناسی سیاسی است و معرفت شناسی آن سياست ان است.
فمنيسم اگر نظريه ديدگاه زن تلقی شود درعين حال شامل روشهای مختلفی درتحليل و نظريه است.ارتقای اگاهی روش اصلی فمنيسم است و چون فمنيسم به معنای گونه ای دانش و شناخت نسبت به چيزهای موجود در پرتويی نو است به شرحی متمايز و مشخص از رابطه روش و نظريه نياز دارد.
روش فمنيسم واقعيتی را که ميکوشد وصف کند بصورت نظريه خلاصه و جمع بندی ميکند.برای نمونه فمنيسم درانواع تعميم گرايی ها شک ميکند و تلاش برای کسب اگاهی را بصورت شکلی از نظريه و عمل سياسی بکار می برد.
در واقع برخی نظريه پردازان فرانسوی استفاده از واژه <فمنيسم> را درکل براين اساس که این هم صرفا يک ايسم ديگر است کنارگذاشته اند.
تعريف هايی که فمنسيتها از فمنسيم کرده اند تحت تاثير تربيت و ايدئولوژی يا طبقه انها شکل گرفته است.برای نمونه فمنيستهای سوسياليست و مارکسيست برتعامل ميان طبقه و جنسيت درون فمنيسم تاکيد دارند و برتمايزات اجتماعی ميان مردان وزنان متمرکزند. فمنيستهای سياه بيشتر از همه درپی تحليلی يکپارچه اند که بتواند نظامهای متعدد سرکوب را بشکافد(نظريه های فمنيستی بر اساس تفاوتشان از لحاظ سياسی هرکدام بصورت يک مدخل مستقل درج شده اند). ...اصطلاحات فمنيسم۱

در يادداشت قبل گفتم که پاره ای از اصطلاحات و موضوعات مربوط به فمنيسم را برايتان خواهم اورد تا ضمن اشنايی با تلاشهای ديگران راهکاری باشد برای انکه دنيا را و درپی آن خود رابهتر بشناسيم.و نیز یاداوری میکنم که در قسمت قبل به ذکر منبع پرداخته ام.

فمنيسم ها
اين تعريف هم دکترين حقوق مساوی برای زنان را دربر ميگيرد و هم يک ايدئولوژی درباره دگرگون سازی اجتماعی را که هدف آن خلقی جهانی فراسوی تساوی اجتماعی صرف برای زنان است.گردالرنر می گويد فمنیسم بايد بين حقوق زنان و رهايی زنان فرق قائل شود.
درمجموع فمنيسم ايدئولوژی ازادی زنان است چراکه درهمه رويکردهای آن اين اعتقاد مستتر است که ما زنان بدليل جنسمان اسير بی عدالتی هستيم.زيرا اين چترگسترده انواع فمنيسم ها تحليل های متنوعی از علل يا عوامل سرکوب زنان ارائه ميدهند........ادامه دارد ... 

خیلی وقته چیزی ننوشتم .اما تصمیم دارم هر از چند روز یکبار از کتاب "فرهنگ نظریه های فمنیستی" مطالبی بنویسم. تا فرهنگ عمومی آشنا بشه.
فرهنگ نظریه های فمنیستی : نشر توسعه _ تهران 1382_ نویسنده : مگی هام و سارا گمبل _ مترجمان : فیروزه مهاجر. فرخ قره داغی.نوشین احمدی خراسانی. ...