دختر هخامنش

نمايشگاه۲....

به نقل از بازتاب

اولين شوي لباس زنان در جمهوري  اسلامي

http://www.baztab.com/news/43294.php

به نقل از بازتاب...

گزارش تصويري، نمايشگاه پوشش اسلامي،ريحانه

http://www.baztab.com/news/42796.php

...اصطلاحات فمنيسم ۲۹

تعليم و تربيت /پداگوژی

عمل و هنر تدريس. روشهای اموزش فمنيستی بخش مهمی از پداگوژی مطالعات زنان است: «نحوه تعليم اگر نه مهمتر دست کم به مهمی موضوع تعليم است » اين روشها با بررسی رابطه بين نظريه، عمل و تجربه شخصی روشهای سنتی را زير سوال می برد . روش تعليم فمنيستی با آنچه دانش ناميده می شود چالشی بنيادين دارد: « ما با اثبات اين ادعا که همه  فعالان مطالعات زنان می توانند دانش بيافرينند و وابستگان منفعلی در انتظار کسب دانش نيستند با برخی از سنگ بناهای اموزش و برتری مذکر گونه به چالش برخاسته ايم» (Spender, 1986)

 جنبش زنان بر اهميت کار مشارکتی و غير سلسله مراتبی تاکيد دارد و مدرسان فمنيست کوشيده اند چنين طرز تفکری را به درون محيط های اکادميک ببرند. اين امر به ارزيابی دوباره روشهای سنجش و توجه به فرايند و روابط قدرت گروهی در کلاس درس منجر شده است .

منبع : کتاب« فرهنگ  نظريه های فمنيستی » - نشر توسعه

**********************

شايد يک ياداوری لازم باشه و اون هم اينکه نوشتن اين مطالب  بيشتر به اين دليل هست تا ضمن اينکه با چيزهای جديدی اشنا بشيم يک نگاه ديگری هم داشته باشيم و اون روند پيشرفت و پيگيری يک موضوع در همه سطوح و نسوج جامعه هست. و اينکه اگر بخوايم مورد يا معضلی را ريشه يابی يا چاره سازی کنيم بايد علمی و همه جانبه برخورد کنيم نه تنها از يک جهت و اونهم شعاری( البته اين برای اکثر هنجارها و ناهنجاريهای جامعه ما صدق می کنه که هميشه چند مدتی شعار گونه در بوق و کرنا ميره و بعد فراموش می شه...). و اينکه طبق معمول چگونه غرب همه جانبه و علمی به ريشه يابی موارد اجتماعی خودش می پردازه و البته ما فقط اونهايی رو ميبينيم که با فرهنگ ما همخونی نداره و باز طبق معمول  مخالفت ميکنيم و ديو گنده ای می سازيم.... ( و البته لازم به گفتن نيست که معمولا مشکلات بشری عالمگير هست و فقط در صحنه ارايی با هم متفاوت هستند و اصل فيلمنامه تقريبا يکی هست.)

نکته بعدی اينکه خوشبختانه موارد درسی و علمی که در اينجا اشاره شده  امروز در دانشکده های ايران کمتر ديده ميشه و اين جای خوشحالی داره . اما متاسفانه هنوز در اداره ها و سازمانهای دولتی نگاه سلسله مراتبی حتی از ديدگاه علمی و نه مديريتی وجود داره که .....

       موفق باشيد

 

...