دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۳۱

اگرچه که حتما در فضای اجتماعی و اقتصادی دنیای  فردا مارکس و نظریه های او جایی ندارد ( چون دانش اقتصادی امروز نظریات او را رد می کند) ، و از آنجا که اجتماع و اقتصاد امروز جهان بر لایه هایی از نظریات او قرارگرفته است ( چون دیروز نظریه پرداز بزرگی بود که اقتصاد و به تبع آن اجتماع ، فرهنگ و دانش جهان را تحت تاثیر قرار داد)  تصمیم گرفتم چند یادداشت را به او اختصاص دهم . البته این یادداشتها از نگاه فمنیسم است و همه نظرات اقتصادی و اجتماعی او را که کتابها و مقالات بسیاری را شامل می شود در بر نمی گیرد. امیدوارم مفید باشد...

*************

کارل مارکس

فیلسوف و اقتصاد دان آلمانی.برخی از نظریه های مارکس تاثیری عمده بر فمنیسم معاصر داشته است. این اندیشه او در ایدئولوژی آلمانی و سرمایه (۱۸۶۷) که تقسیم طبیعی کار در خانواده، نخستین شکل مالکیت یک شخص بر شخص دیگر را بوجود می آورد ارتباط بسیار مشخصی با فمنیسم دارد(Bottomore&Rubel,1965).مارکس دریافت که نخستین شکل مالکیت خصوصی را شوهر با برده ساختن زن و فرزندانش بوجود آورد.نظریه های دیگر مارکس که به فمنیسم ربط دارند برداشت های او از «ارزش مبادله»، «ارزش مصرف» و «ارزش مازاد» است. به اعتقاد فمنیستهای معاصر مارکس هرچند در صدد برچیدن بساط بیگانگی با کار بود با مسئله تولید مثل به طریقی دیالکتیکی برخورد نکرد.(O'Brien,1982).

منبع : کتاب« فرهنگ نظریه ها ی فمنیستی» - نشر توسعه

...اصطلاحات فمنيسم ۳۰

با انتخاب مطلبی از کتاب « فرهنگ نظریه های فمنیستی» یک دوره جدید از یادداشتهای «اصطلاحات فمنیسم » را  از سر می گیرم .امیدوارم مفید باشه...

تفکر مادرانه

اصطلاحی ساخته سارا رادیک برای توصیف قابلیتها و موفقیتهایی که زنان در مادری کردن به نمایش می گذارند یا تشخیص می دهند. رادیک با تحلیلی بینا فرهنگی از عمل مادری، تفکر مادرانه را حاکی از صلح طلبی و محسنات رسیدگی، مراقبت ،رشد و پذیرش می داند که از طریق بچه داری آموخته می شود.

تفکر مادرانه در دسترس همه زنان است خواه مادر باشند یا خواه نباشند زیرا یکی از قدرتهای نهفته در زن ظرفیت او برای بارداری و بزرگ کردن بچه است . کار رادیک به فمنیسم امکان می دهد که مفهومی کاملا تغییر یافته از مادری را به قلمرو عمومی بیاورد.

منبع : کتاب «فرهنگ نظریه های فمنیستی» - نشر توسعه

...بدون عنوان

نوشتن یه یادداشت جدید(که حتما بخوای بنویسی ) بعد از ۴ روز تعطیلی غیر منتظره و یک مسافرت کوچولو که آدم رو در یه بیخبری خلسه وار برده باشه تا فکر کنی به ته دنیا رسیدی و دیگه هیچ نگرانی (ی) نیست خیلی سخته. جز اینکه سری به فروغ بزنی و ...   ــ و من چاره ای جز این کار نداشتم ــ

یک پنجره برای من کافیست

یک پنجره به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت

...