دختر هخامنش

زندگی

کنار ID  یه دوست نوشته بود:

زندگی رسم خوشایندی نیست

زندگی اجبارست

لاجرم باید زیست

...