دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۴

زنانه کردن فقر
اصطلاحی ساخته جامعه شناس امريکايی <دايانا پيرس> برای توصيف موقعيتی که شمار روزافزونی از زنان در جهان سوم و درحال حاضر جهان اقليت و محروم امريکا واروپا با ان روبرو هستند.
پژوهشگران فمنيست که جهان سوم در مرکز توجه انان قرار دارد نشان ميدهند که ادغام فزاينده جهان سوم در اقتصاد جهانی محروميت های زنان را نيز بيشتر کرده است.برای نمونه زنان در جهان سوم به خاطر کاهش درامد و دسترسی کمتر به زمين و کاهش اختيارات قانونيشان مجبور به اتکای به مردان می شوند.تبعيض عليه زنان در اموزش و فرصتهای شغلی و افزايش کار کشاورزی برای زنان وجود دارد.مغشوش شدن تمايز ميان کار توليدی و کار توليدمثلی در چنين پژوهشی به نظريه فمنيستی برای دوباره انديشی درباره رابطه طبقه با جنسيت ياری می رساند. ...