دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۵

قبل از هز چيز ياداوری ميکنم که منبع خود را درنوشته تاريخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ بيان نموده ام. اميدوارم اين نوشته ها سبب اشناييمان با دنيايمان شود.
تبعيض مثبت
سابقه تبعيض مثبت به برنامه ای بر ميگردد که ليندن جانسن رئيس جمهور ايالات متحد در ۱۹۶۴ برای رفع تبعيض در استخدام به اجرا گذاشت.اين برنامه پيمانکاران و صاحبان سرمايه را موظف می ساخت که با تلفيق اهداف وبرنامه های زمانبندی شرايطی را بوجود اورند تا برای همه فرصتهای مساوی فارغ از نژاد و رنگ و دين و جنس و مليت فراهم ايد.
پژوهشگران فمنيست درحال تهيه نظريه های سازمانی جديد برای ترويج اهداف برابری طلبانه در اتحاديه های صنفی و بازارهای کار و تکنولوژی هستند.
فمنيست ها مدعيند که اصل تبعيض مثبت متضمن اين نکته است که مکانيزمهای بازار نميتوانند به خودی خود شرايط را برای تساوی جنسی مهيا سازند.نظريه فمنيستی نه بر تساوی در نحوه عمل که برتساوی نتايج متمرکز است.و برای رفع تبعيضات گذشته و اينده شواهدی را ارائه ميدهد.در بريتانيا قانون پرداخت مساوی ۱۹۷۰ بدليل جداسازی زنان در صنعت و خدمات تغيير ناچيزی در شرايط مادی زندگی زنان ايجاد کرد.قانون الحاقی ۱۹۸۴ با محق دانستن زنان در مطالبه مزد مساوی برای کاری با ارزش مساوی از قوت بيشتری برخوردار است.
نظريه های تبعبض مثبت الزاماتی برای اموزش و فرهنگ بوجود می اورند.تغيير هدفمند در دستيابی به و مشارکت در کار مستلزم تغييراتی ناگزير درنظام اموزش است.اعتقاداتی که زنان درباره فرصتهای خود دارند(مانند اهميت مناسبات کاری) ممکن است با اعتقادات مديريت تفاوت داشته باشد. ازاين رو نظريه هايی که محيط فرهنگی کار و زندگی زنان را توضيح دهند برای امکان پذيرساختن هرتغييری اساسيند.
مری ديلی تبعيض مثبت را مردود می شمرد چون ان را نمايش ظاهری مساوات طلبی می داند که مردسالاری از ان برای دلسرد کردن زنان استفاده ميکند. ...