دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۶

زنان افريقايی
زنانی که تجربه انها از درون تاريخ قومی افريقا رشد يافته است .بسياری از زنان امريکايی افريقايی تبار ريشه های هويت خود را در افريقا جستجو می کنند. نظريه فمنيستی ارا‌ئه شده از سوی زنان افريقايی و درباره زنان افريقايی محرک تفسيرهای مجدد از تاريخ زنان سياه و روابط ميان توليد و توليدمثل در جهان سوم بوده است.
دربافت جامعه افريقا حوزه هايی که به تحقيق بيشتر نياز دارند حوزه های ايدوئولوژيک و روان شناسی مرتبط با جنسيتند.زيرا يافته های موجود در مورد هرنوع فرهنگ و طبقه ای صدق نمی کند.
تاريخ زنان افريقايی به رشد نظريه های فمنيستی غربی ياری می رساند.به اعتقاد ادرين ريچ انجمنهای اجتماعی و اقتصادی زنان افريقايی نمونه هايی از مقاومت دربرابر قدرت مذکرند ...