دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۷

جوان خواهی
فرايند مهم کليشه سازی از افراد و تبعيض قائل شدن عليه انان بدليل کهولتشان.
تحقيق درباره جوان خواهی در رسانه ها، وجود تبعيض مردانه را دربازنمايی افراد مسن اشکار ميکند:در نمايشهای سَبُک تلويزيونی زنان مسن کمتر از مردان مسن ديده می شوند و در کليشه های کمدی تبعيض بيشتر عليه زنان مسن بکار می رود تا مردان مسن.
مظاهر و انگاره های جوانخواهی نگرشهای درونی شده فرمانبرداری را تقويت می کنند و حافظ بی عدالتيهايی هستند که زنان مسن بيشتر ان را تجربه ميکنند
...