دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۸

پرخاشگری
رفتاری قدرت نمايانه که از طريق اعمال خشونت جسمانی ، لفظی يا روانشناختی صورت ميگيرد.در تحقيقات زيست شناختی مردانه ، اين واژه معادل با سلطه مذکر است وپرخاشگری برای تعريف تفاوت جنسی بکار می رود.
نظر به اينکه فرويد مدعی بود پرخاشگری نشانه اي است از تاناتس يک غريزه مذکرمرگ،
روانکاوان فمنيست چنين استدلال ميکنند که اين نشانه بايد ساخته جامعه باشد و نه جبری زيست شناختی.
جامعه شناسان فمنيست بر اهميت الگوی اجتماعی درکسب خوی پرخاشگری تاکيد دارند.
انسان شناسان نشان ميدهند که رفتار پرخاشگرانه بسته به شرايط فرهنگی می تواند به يکسان مردانه يا زنانه باشد
سوزان بران ميلر استدلال ميکند که پرخاشگری جبری ژنتيکی است و نقش تعيين کننده ای را
که خشم در ابراز ان بازی ميکند ياداور می شود. درحالی که روبرت بلير اثبات می کند که خوی پرخاشگری به غلط انسانی انگاشته شده است.

نظر شما چيست؟

...