دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۹

انيما
روح زنانه از (an) اسمانی و (ma) مادر مشتق شده است.انيما اساس کيمياگری است زيرا کيميا گران معتقد بودند روح همه چيز مونث است.برای فمنيستهای يونگی، انيما مفهومی مهم است زيرا طبق نظر يونگ، انيما بخش شهودی ذهن است و نخستين تجربه شخص از انيما از طريق مادرش صورت می گيرد. ...