دختر هخامنش

کند و کاو

از اوايل خرداد ۸۴ که تصميم گرفتم خوانده های خود را با ديگران نيز قسمت کنم تا به امروز در ۹ عنوان < اصطلاحات فمنیسم> به ۸ موضوع : فمنیسم-فمنیست- زنانه کردن فقر- تبعیض مثبت-زنان افريفايی-جوان خواهی-پرخاشگری و انيما پرداخته ام.(اگرچه تنها انتقال دهنده بوده ام).در اين حدود ۲ ماه دوستان بسياری لطف کرده و از اين وبلاگ ديدن کردند و مهربانانه هم به نوشتن مطلب پرداختند و نظرات خود را بيان داشتند .اگرچه بيشتر نظريات جنبه تشکر و يا نقد به من و يا ظاهر وبلاگ را داشت تا محتوا.
بهمين دليل تصميم گرفتم مروری بر ۸ مطلب قبل داشته باشم و بارديگر از شما کمک بخواهم تا انچه را خوانده ايم با ديده ها و يافته های خود مقايسه کنيم تا بدانيم ايا اين موارد در جامعه امروز ما جايی دارند؟ شايد اين پرسشها بد نباشد:

-فمنيسم را چگونه می پنداريم؟
-فمنيست را چگونه شخصی می دانيم؟
-ايا تابحال تبعيض مثبت را تجربه کرده ايم؟
-پرخاشگری...؟
-افريقا...!؟
-ثروت چيست؟ لازم است؟
-فقر در زنان مشکل افرين تر است يا در مردان؟ يکسان است؟
-چرا زنان فقيرترند؟
-چه زمانی پير ميشويم؟
-انيما را باور داريم ؟ خود را چطور؟
-زنانمان چه ميگويند؟مردانمان چه تفکری دارند؟

شايد بتوانيم پاسخی بيابيم. همديگر را در يافته هامان شريک کنيم.

...