دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۱۳

توسعه
نظريه های فمنيستی،توسعه اين مفهوم را برحسب افزايش بهروزی انسان می سنجند و نه رشد اقتصادی.اين شيوه سنجش، مفهوم توسعه را از تعاريف سنتي ای که بر مبنای الگوهای صنعتی توسعه قرار دارد رها می سازد.
استر بوسراپ دريافت که موقعيت زنان در اکثر کشورهای جهان اول و سوم در تمامی حوزه ها
يعنی سياست ،اقتصاد، تحصيلات، بهداشت و قانون تنزل يافته است(۱۹۷۰). به نظر او مدرن سازی به همراه خود «ثنويت» يا تقسيم کاری برمبنای جنسيت را به ارمغان اورده است که وظايف اماده سازی و معيشتی را به زنان واميگذارد بدون انکه ارزش ان را پاس دارد.
يکی از نظريه های فمنيستی توسعه چندوجهی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سياسی و نيز اقتصادی را در بر می گيرد.
در يکی از روزنامه های چند هفته قبل به موضوعی در همين راستا اشاره شده بود و ان پيوستن ايران به WTO و بررسی وضعيت زنان دران هنگام که بدليل نبود ساختارهای مناسب فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سياسی در ايران، اين يکارچگی اقتصادی برای زنان ما ارمغانی نخواهد داشت. جز انکه چاره ای بيندشيم و راهکاری اصولی برگزينيم ...