دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۱۴

ديالوگ
محققان فمنيست از روشی به نام بازانديشی از طريق گفت و شنود استفاده می کنند که نوعی تبادل ارا‌ء باز و فعال است و برمبنای همکاری بين پژوهشگر و شرکت کننده در پژوهش تعريف می شود.سوزان گريفن ديالوگ را شکل هر نوع تفکری می نامد.

توضيح ديالوگ خيلی کم بود چون قبلا چندجا واژه ديالکتيک استفاده شده بود در زير توضيحش اومده:

ديالکتيک
اصطلاحی برگرفته از هگل که مدعی بود واقعيت از طريق تضادها و سازش تضادها شکل می گيرد.

در هر صورت ديالوگ يا همون گفتگو امروزه چاره ساز هر مشکليه. ...