دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۱۵

جراحی زيبايی
جراحی زيبايی بيش از هر زمانی در حال حاضر به بحثی داغ بين فمنيستها تبديل شده است وجنبه های مختلفی دارد :نخست می توان به ان همچون عملی نگريست که زنان را ترغيب می کند تا شکل بدن و صورتشان را مطابق تصورات مردان از زيبايی تغيير دهند. دوم انان را تشويق می کند که تسليم عمليات تعرض اميزی شوند که از لحاظ پزشکی ضرورت ندارد و توام با خطراتی است که عمدتا ناديده گرفته می شود . سوم اينکه معمولا چنين جراحی هايی تامين کننده منافع چشمگير مالی ديگران است. نائومی ولف در اسطوره زيبايی ۱۹۹۰ اين بحث را مطرح می کند که صنعت جراحی زيبايی متکی بر ايجاد حس زشتی در زنانی است که با هنجارهای زيبا شناختی مطابقت ندارند و درپی ان چنين زشتی را نوعی بيماری قابل درمان تلقی کردن. اما بعضی فمنيستها تمايل به زيبايی را بطور مستقيم با سرکوب يکی نمی گيرند.
برای نمونه سوزان بوردو در (وزن غير قابل تحمل : فمنيسم- فرهنگ غربی و بدن)۱۹۹۳ بدن ساخته شده با جراحی را يک نمونه از مجموعه روشهايی می داند که زنان از طريق ان ميکوشند در نظامی که منکر حس خودسروری مونث است به کنترل و نظارت دست يابند.

در هر صورت جراحی زيبايی در ايران گسترش فراوانی يافته و از جراحی زيبايی بينی به گونه و زير چشم و دست و پا هم رسيده و جنبه عمومی نيز به خود گرفته . البته شايد جراحی زيبايی تا حدودی برای هنرمندان سينما چه زن و چه مرد مناسب باشد اما برای عموم به شکلی که وجود دارد بی ترديد در اينده مشکلات فراوانی چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ پزشکی برای جامعه در پی خواهد داشت. علاوه بر اينکه بار مالی فراوانی که بدنبال دارد می تواند برای مصارف فرهنگی و حتی سفرهای توريستی بکار برده شود. ما دنيا را بيشتر ببينيم بهتر از ان است که ديگران ما را زيباتر ببينند. نظر شما چيه؟ ...