دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۱۶

مقام
گونه ای الگوی ارتقايابی دريک حرفه.اين اصطلاح بيشتر شامل مشاغل طبقه متوسط مردان سفيد است.منتقدان فمنيست به تفاوتهای جنسيتی در ارتقای شغلی اشاره می کنند.زنان سفيد بدليل الگوهای زندگی بی ثبات امکان تحرک شغلی ندارند و زنان سياه از تبعيض مضاعف رنج می برند که اميزه ای از بی ثباتی شغلی و عدم ارتقای مقام است. ان اکلی به مفهوم« زن جويای مقام» می تازد چه معنی تلويحی ان را کسب اقتدار از طريق نامشروع
می داند.
البته در ايران نيز زنان ما با اين مسئله اشنا هستند و از ان رنج می برند. بسيار زنان محقق، دانش پژوه ،فعال، مدير و توانا داريم که متاسفانه نمی توانند از فيلترهای جنسيتی رد شوند و بسيار زنان جويای کار داريم که نمی توانند شاغل شوند . رده شغلی زنان در ايران بخصوص در اداره های دولتی بيشتر در رده های پايين می باشد همچون منشی گری و ماشين نويسی. حال انکه بسياری مدارک بالای ديپلم دارند و يا می توانستند مانند هم دوره ای های مردشان پس از چند سال مديريت اتاقی را بعهده گيرند و فقط به امضا و پاراف کردن کاغذی مشغول شوند و دستمزد بالاتری بگيرند. و البته وای به حال زنی که بخواهد پيشرفت کند.... زمين و زمان بر او می تازد..... ...