دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۱۷

زيبايی
نظريه های فمنيستی درمورد زيبايی، نياز زنان به زيبا بودن را شيءسازی کاذب از خود توصيف می کنند.سيمون دوبوار براين نظر است که اين شيءسازی برای تداوم بخشيدن به برتری مذکر است و سوزان گريفن شی ءسازی از زنان را پورنوگرافی ميداند.به اعتقاد فمنيستهای سياه بيشتر تصورات از زيبايی زنان بر پايه ارزشهای مردان سفيد بنا شده است.انها می گويند تعاريف از زيبايی سياه بايد منطبق بر تاريخ و فرهنگ سياه باشد.

***********
البته زيبايی يک هديه الهی است که به انسان چه زن و چه مرد داده شده و نشانه ای از عشق خداوندی است. فکر هم نمی کنم کسی از زيبايی خود يا اطرافيانش ناراحت شود. اما انچه مدنظر اين يادداشت است زيباييهای افراطی وتلاش برای رسيدن به ان است. و اينکه تمام انرژی و داشته های شخصی بر اين صفت بنا شود و صفت تبديل به عامل گردد.همچنين دربحث فرهنگها و ارتباطهای قومی بنظر می ايد ويژگيها و خصوصيات سليقه غربی تا حدی بر تمام دنيا سايه گسترده همچنانکه امروزه در ميان زنهای عرب تلويزيونی و سينمايی کمتر چهره های اصيل عربی با موهای مشکی و رخسار تيره ديده ميشود . و اين برای انها متحمل هزينه های مالی و معنوی بسياری است. اين نوع ديدگاه برای اقايان کمتر موردنظر است.

نظر شما چيه؟

...