دختر هخامنش

موفقيتها۳

چندی پيش يادداشتهايی با عنوان «موفقيتها» که درمورد «۱۰زن برتر تجارت در دنيا» بود را ديديم. امروز با يکی ديگر از زنان موفق اشنا می شويم .او پژوهشگر زيباييهاست.

فاطمه کاتب :پژوهشگر عرصه معماری و طراحی داخلی

-متولد ۱۳۳۰ تهران

-فوق ليسانس معماری داخلی از دانشگاه هنر تهران ۱۳۵۹

-دکترای معماری از دانشگاه UCE انگلستان۱۹۹۸

-فيلوشیپ افتخاری دانشگاه UCE انگلستان ۲۰۰۰

-فيلوشیپ دانشگاه اکسفورد انگلستان ۲۰۰۳

-اولين رئيس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا بعد از انقلاب ۱۳۶۹-۱۳۶۱

-بنيانگذار و اولين مديرگروه رشته صنايع دستی در دانشگاه الزهرا

-رئيس دانشکده های هنرهای تجسمی و کاربردی از سال ۱۳۷۹-۱۳۶۹

-بنيانگذار و اولين مسئول دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد اسلامی از سال ۱۳۶۹-۱۳۶۵

-همکاری و شرکت در ايجاد رشته معماری در کالج هنر اتن يونان

-همکاری و شرکت در ايجاد رشته معماری در پروژه مشترک مالزی و انگلستان

-عضو هيات داوران معماران دانشگاه  لندن انگلستان

-مديرکل اموزشی سازمان ميراث فرهنگی

-پژوهشگر نمونه سازمان ميراث فرهنگی در سال ۱۳۸۱

-رئيس دانشگاه هنر اصفهان۱۳۸۳-۱۳۸۰

-مدير مسئول و سردبير تنها نشريه معماری داخلی ايران به نام ايران اذين

-انتخاب مادر نمونه از طرف British Cauncil در دوره دکترايش

منبع: روزنامه ايران ـمورخ۲۴ شهريور ۸۴

 

...