دختر هخامنش

دستاورد زنان از مشروطه

از وقتی کتاب فرهنگ نظريه های فمنيستی رو خوندم کتابی که مجموعه نظريه ها و تفکرهای مختلف در باره فمنيسم و حق خواهی های زنان در غرب و امريکاست و خيليهاشون حتی به سالهای اول قرن بيستم برميگرده تو اين فکر بودم ما چی داريم؟ حرفی؟ نظری؟ سند مکتوبی؟ از اين همه کتابهای انتقادی و تحليلی چندتاشون مربوط به خانومهاست؟ مربوط به مشکلاتشون و راهکارهاش؟ خلاصه چيزی مکتوب و کلاسه شده از تلاشهای روزمره و عدالتخواهيها... تا اينکه چندی پيش روزنامه شرق ويژه نامه مشروطيت رو چاپ کرده بود و صفحه ای هم به زنان اختصاص داده بود. مطالب جالبی بود تصميم گرفتم قسمتهايی رو براتون بنويسم.
عرصه فرهنگی
يکی از اصوليترين مقولاتی که بايستی در بررسی های تاريخی رعايت کرد درک درست شرايط زمانی مکانی برهه ايست که درحال بررسی شدن است. تا با لحاظ کردن ان موقعيتها بتوان کنکاشی واقع گرايانه(و نه ايده ال مابانه) ارائه کرد. دختران در عصر قاجار اجازه تحصيل نداشتند حتی زمانيکه اميرکبير اولين مدرسه پسرانه (دارالفنون) را داير کرد بسياری از علما فتوا دادند که مدارس ،پسران را از ايمان دور می کند. سرنوشت محتوم زنان ازدواج در سن پايين و تمکين از مردان خانواده و شوهر بود. تازه چندهمسری و تعدد زوجات و طلاق به خاطر ناباروری رواج داشت.سرنوشتی که ظلم مضاعف را برای انان رقم می زد. از انجاييکه ارتباط ديالکتيکی و متقابل ميان عينيت و ذهنيت وجود دارد و هرکدام بر وضوح و وسعت ديگری تاثير دارد همزمان با تاثر از الام و بحرانهای اجتماعی و اشنايی با افکار و مفاهيم مدرن غرب و متعاقب ان انقلاب مشروطيت منجر به بسط و گسترش فرهنگ و بينش جديد نسبت به دنيای پيرامون شد.نخستين جرقه های اين تغيير در ساختن مدارس برای دختران و سازماندهی انجمنها برای زنان رخ نمود. پديده ای که هيچگاه پيش از اين به طور مستقل به چشم نخورده است.گامهای بلند زنان برای رهايی از غل و زنجيرهايی که استبداد دولتی و استبداد مردان بر پای انها بسته بود به تدريج در حال شکوفايی است.... ادامه دارد
منبع: روزنامه شرق؛يادنامه شرق-رساله مشروطه خواهی - مرداد ۸۴

*******
اگه اطلاعاتی در اين زمينه داريد يا کتابی رو ميشناسيد برامون بنويسيد. اگرچه که هنوز هم بسياری از مشکلاتی که بالا گفته شد حتی توی تهرون هم وجود داره. اما سير تحولات ميتونه مشکلات رو بهتر حل کنه. و از غربت اين واژه فرنگی فمنيسم کم کنه. مرسی ...