دختر هخامنش

تخت جمشيد؛يادگارکهن

يادگار ايران باستان.آنچه امروز ديگر آن شکوه گذشته را ندارد. اما همچنان ميدرخشد.
تنها ۱۴ ستون از کليه ستونهای آن که بيش از ۱۰۰ عدد ميباشد باقيست.
اکثر مجسمه های منقش به پادشاهان و نيز الهه ها از بين رفته اند و ازنشان شير و اژدها
ديگر چيزی باقی نمانده تا شاهنشاه به آن ببالد يا با ان به نبرد بپردازد و قدرت خود را به رخ
امپراطوران رم و مصر بکشد.
تنها ديوارهای بيرونی متصل به پله ها که اوج قدرت شهنشاه ايران زمين است سالم مانده !همان که همه ملل هدايای خود را پيشکش می نمايند.
راستی ميدانيد تخت جمشيد روزگاری سرپوشيده بوده!!!!!!!!!!!!
اينها را نوشتم تا بگويم از همه کسانيکه صميمانه و دلسوزانه درجهت هرچه ناپديدتر شدن
اين يادگار کهن ؛اين مايه سربلندی نژاد ايرانی سعی و تلاش می نمايند کمال تشکر را دارم اميد است روزی فرارسد تا بتوانيم آزادانه و رايگان در آنور مرزها اين مجموعه کامل را بازديد نموده و از ايرانی بودن خود و مسئولانمان بباليم


دختر هخامنش ...