دختر هخامنش

دستاورد زنان از مشروطه۲

سازماندهی انجمن زنان
برای اينکه زنان از حقوق مشروعه خود واقف شوند و حضور در جامعه را با مشارکت اجتماعی خود بچشند ضروريترين کار ايجاد انجمنهايی بود که به انسجام و تشکل انها بينجامد تا بدان وسيله خواسته های بحقشان را با قدرت و کارامدی بيشتری مشروعيت و مقبوليت دهند. همبستگی زنان انتقادات اجتماعی و سياسی را در سطح کلان تری برد و به بينش های سنتی ان دوره هم رسيد. زنان حق طلاق که صرفا ازان مردان بود، معضل تعدد زوجات و چندزنی، بحران ازدواج در سنين پايين و ... را به تيغ نقد کشيدند و به اصلاح ساختاری ان پای فشردند.
«انجمن ازادی زنان» در سال ۱۲۸۶ تاسيس شد. اين يکی از نخستين انجمنهايی است که پس از تصويب قانون اساسی در ۱۲۸۵ سازماندهی شد.زنان در اين جلسات سری بطور محجبه با مردان (که تا ان موقع بعلت نامحرم بودن! سابقه نداشت)بحث و گفتگو می کردند.بازاريان و محافظه کاران برافروخته شدند و خشمگين به محل گردهمايی حمله کردند اما با راپرت جوانی ارمنی از مهلکه گريختند.در ميان انجمن زنان دو تن از دختران ناصرالدين شاه به نامهای تاج السلطنه و افتخارالسلطنه نيز حضور داشتند.تاج السلطنه فردی پرشور بود که هوادار حقوق زنان بود.زنان شهره اين انجمن صديقه دولت ابادی و شمس الملوک جواهرکلام بودند که در دهه ۱۲۹۹ ندای دفاع از حقوق زنان سر دادند.«اتحاديه عينی نسوان» که سازمانی مخفی بود در ۱۲۸۶ تشکيل يافت. اين اتحاديه دارای گرايش های راديکال و سوسياليستی بود و همواره با مجلس نيز درگيری داشت. «انجمن نسوان» در دوره اول و دوم مشروطه کوششها فراوانی را برای سطح دانش و بينش زنان بعمل اورد.
منبع : روزنامه شرق؛ يادنامه شرق- رساله مشروطه خواهی-مرداد۸۴

*************
به نظر شما چرا با گذشت ۱ قرن هنوز برخی از اين مشکلات بصورت جدی وجود دارد؟ تحولات تاريخ ۱۰۰ سال معاصر چه اثراتی بجای گذاشته؟ ...