دختر هخامنش

دستاورد زنان از مشروطه۳

انجمن مخدرات وطن
اين انجمن توسط ۶۰ نفر از زنان فعال و روشنفکران ايرانی در ۱۲۸۹ بنيان نهاده شد. اساسنامه انجمن مبنی بر حمايت از طرح تحريم کالا و وام خارجی طرح ريزی شد و به اقدامات نيکوکارانه مانند ايجاد يتيم خانه ها ،تاسيس مدارس دخترانه و احداث کلاسهای اموزش بزرگسالان پرداخت.
رئيس انجمن مخدرات وطن اغا بيگم بود که دختر مجتهد ازاديخواه شيخ هادی نجم ابادی است.مادرش سکينه کنداشلو از زنان انقلابی و فعال است.اين تشکيلات با رهبران مشروطه همکاری داشته و نقش شايان توجهی را در براه اندازی و رهبری تظاهرات در ۱۲۹۰ ايفا کردند.«شرکت خيريه خواتين ايران» در ۱۲۸۹ تلاشهای بسياری برای احداث مدرسه ،بيمارستان و پرورشگاه کردند.
«اتحاديه نسوان» ،«انجمن همت خواتين» و «هيات خواتين مرکزي» همه در جريان اولتيماتوم روسيه در ۱۲۹۰ به اِِيران نقش بسزايی داشتند.در اذربايجان نيز انجمنهايی در ۱۲۸۵ تشکيل يافت. در اصفهان « هيات نسوان» برای بهبود وضع زنان تظاهراتی براه انداخت. در قزوين نيز چنين انجمنی تاسيس شد. «جمعيت نسوان وطن خواه » که دارای گرايشهای سوسياليستی است در ۱۳۰۱ پا به عرصه ظهور نهاد.از اقدامات انقلابی انان به اتش کشيدن کتاب « حيله های زنان» در ميدان توپخانه تهران است.
تمامی اين تشکلهای زنان در سازماندهی و رهبری اعتراضات زنان در انقلاب مشروطه عليه استبداد داخلی و استعمار خارجی و بينش سنتی نقش بسيار موثر و کارامدی را برعهده داشتند
منبع: روزنامه شرق؛ يادنامه شرق -رساله مشروطه خواهی- مرداد۸۴ ...