دختر هخامنش

دستاورد زنان از مشروطه۵

...ادامه از
تاسيس مدارس دخترانه و نشريات زنان
ماهرخ گوهرشناس(۱۳۱۷-۱۲۵۱) با تشکيل انجمن انقلابی در تهران همراه با زنان اين گروه تعهد کرد با وجود مشکلات فراوانی که در سر راهشان وجود دارد دست از تلاش در راه ازادی بر ندارند.
به همين خاطر انگشتری را که خود طراحی کرده بودند در دست داشتند.(روی اين انگشتر دو دست که يکديگر را می فشردند نقش بسته بود. ) انگشتری که نماد اتحاد و انسجام بود.
ماهرخ گوهرشناس به رغم عدم تحصيل، مدرسه دخترانه «ترقی» را در تهران در سال ۱۲۹۰ داير کرد. وی فعاليتهای فرهنگی - اجتماعی خود را از همسرش مخفی نگه داشته بود. اما با اگاهی همسرش سيل ناسزاها به سوی وی روانه شد. مانند اينکه اين خانم موجب بدنامی و بی ابرويی خانواده شده ! و ... با اين همه وی هيچگاه دست از فعاليت نکشيد.
صفيه يزدی عضو انجمن ازادی زنان از لحاظ خدماتی و در زمينه اموزش بسيار فعال بود. وی همسر مجتهد نامی محمد حسين يزدی است.با تشويق همسرش در ۱۲۸۹ مدرسه عفيفه را بنيان نهاد.
هما محمودی نويسنده ،شاعر و هنرمندی است که هواخواه حقوق زنان و مطالبات بحق انان است. وی مقالات بسياری را درباره ازادی زنان نگاشت.وی سازمانبخش تظاهرات بزرگ زنان در ۱۲۹۰ در مقابل مجلس نيز هست.
در دهه ۱۲۹۰ مقالات خود را در نشريه «عالم نسوان» به رشته تحرير دراورد. يکی از فعالترين رهبران جنبش ملی خانم يپرم همسر رئيس شهربانی تهران است. وی سامانبخش کوششهای زنان در انقلاب مشروطيت بود. از انها می خواست تا عليه وام خارجی موضعی سازش ناپذير و سخت اتخاذ کنند. در دهه های ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰ برخی از اعضای جوان انجمن زنان همچون صديقه دولت ابادی، محترم اسکندری و شمس الملوک جواهرکلام در حوزه تلاش برای کسب حقوق اجتماعی زنان، شهره کشور بودند. صديقه دولت ابادی اولين مدرسه دختران در اصفهان را در ۱۲۹۷ احداث کرد و هفته نامه « زبان زنان» را نيز منتشر ساخت. وی در ۱۳۰۱ به فرانسه رفت. در دانشگاه سوربن مطالعه، سخنرانی و مقالاتی منتشر و فعاليت سياسيش را درپی گرفت.در ۱۳۰۵ بعنوان نمايده ايران در کنفرانس جهانی زن در پاريس شرکت کرد...

ادامه دارد ...