دختر هخامنش

!!!!!!!!!!!!!!

به دستور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي حضور زنان در همه ادارات، سازمان‌‏ها و نمايندگي‌‏هاي وابسته به اين وزارتخانه از ساعت 18 بعد از ظهر ممنوع شد.

به گزارش ايلنا، حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي طي بخشنامه‌‏اي كه بر روي برد ادارات، سازمان‌‏ها و نمايندگي‌‏هاي وابسته به وزارت ارشاد از جمله خبرگزاري دولتي ايران (ايرنا) و روزنامه ايران نصب شده است، خواستار عدم حضور زنان بعد از ساعت 18 در اين مراكز شده است.

در اين بخشنامه آمده است: با توجه به نقش حساس زنان كشورمان در تعالي جامعه اسلامي و ضرورت حضور موثر بانوان در كانون گرم خانواده جهت ايفاي وظيفه حساس تربيت فرزندان به حسب دستور وزير محترم، مقتضي است از حضور همكاران خانم در كليه واحدها بعد از ساعت 18 خودداري فرمائيد.
...