دختر هخامنش

يادگارهايی از گذشته

اسمان هميشه آبی است حتی اگر در لحظه خاکستری باشد

خاطرات چند بانو- دختر پارس : ستاره فرمانفرماييان - موسس سازمان بهزيستی در ايران
- کاخ تنهايی : ثريا اسفندياری- ملکه ايران
-دخترم فرح : فريده ديبا - زندگی خانوادگی فرح ملکه ايران
-زير نگاه پدر : مهرماه فرمانفرماييان- خاطرات نويسنده از اندرونی
-مرغ سحر : پروانه بهار
-در فاصله دو نقطه: ايران درودی - نقاش

هميشه سبز باشيد و پايدار...