دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۱۹

نيروی زنانه
اصطلاحی که اميلی کالپر ابداع کرد و مری ديلی ان را مطرح و پی گرفت تا اصول اخلاقی فمنيستی را استحکام بخشد. رشد اگاهی جمعی زنان توانايی و فرايند ارزش گذاری جديدی را به وجود می اورد.

زن ساخت
اصطلاحی که مری ديلی وضع کرد تا گونه ای زبان زنانه جديد« کامل »را توصيف کند. براساس نظر ديلی زبان زن ساخت نشانه مخالفت با زبان تقليل گرای مردانه است؛ نه به اين معنی که زنان هر واژه ای را با واژه ديگر جايگزين کنند بلکه به معنای مشارکت زنان در فرايند خلقدانش است
منبع: فرهنگ نظريه های فمنيستی - نشر توسعه

*************************************
البته روانشناختی ادبيات به خوبی تفاوت نوشته های نويسندگان بزرگ زن و مرد را به لحاظ نوع نگارش ،ترکيب بندی جملات، استفاده از کلمات و انچه روح متن نام می گيرد را نشان می دهد اگرچه هردو يک مفهوم را مدنظر قرار داده باشند ـ سهراب سپهری و فروغ فرخزاد از اين نمونه هستند که با وجود همگراييهای بسيار در معنا دو طيف نگارشی -روحبخشی کاملا متفاوت را به يادگار گذاشته اند.ـ ...