دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۲۰

نقد زنانه
بررسی نويسندگان زن و مطالعه تاريخ، سبکها،مضامين، ژانرها و ساختارهای نوشته های زنان.
نقد زنانه شامل پويشهای ذهنی خلاقيت زنانه ،خط سير حرفه ای جمعی يا فردی زنانه و تحول و قواعد يک سنت ادبی زنانه است. منتقدان ادبی فمنيست که از اصطلاح نقد زنانه استفاده می کنند جملگی رويکردي«موج دومي» نسبت به نقد ادبی دارند که روی متنهايی که زنان نوشته اند متمرکزند. منتقدان فمنيست«موج اول» که به «خوانندگان مقاوم » شهرت دارند زن ستيزی موجود در کتابهايی را که مردان نوشته اند مورد تحليل قرار دادند. نقد زنانه اصطلاحی است که اليت شووالتر در مقاله تاثيرگذارش « نقد فمنيستی در برهوت» (۱۹۸۱) وضع کرد.

منبع: فرهنگ نظريه های فمنيستی - نشر توسعه

************************
در پانوشت يادداشت «زن ساخت» اشاره ای گذرا به اين مطلب داشته ام. همچنين نوشته های ويرجينيا وولف نمونه خوبی از اين منظر است. ...