دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۲۱

بصيرت زنانه/ حس زنانه

اصطلاحی که مری ديلی در زن بوم شناسی(۱۹۷۸) ابداع کرد تا شکل جديدی از درک و شناختی را توصيف کند که در زنانی که فمنيست می شوند رشد می کند .«بصيرت زنانه» قابليت درک پيوند ميان پديده های ناهمگون است. واکنش زنان برخوردار از بصيرت زنانه به محيط اطراف خود کل نگرتر است. اين اصطلاح مشابه اصطلاح «هماهنگيها» است که سوزان گريفن وضع کرد تا اشکالی از دانش را که فاقد واژگان انتقادی هستند را توصيف کند.

منبع : کتاب فرهنگ نظريه های فمنيستی - نشر توسعه

****************************

از انجايی که اگاهی شرط اصلی و مبنايی فمنيست بودن است و نظريه فمنيستی بر اين اعتقاد است که زنان تنها با بالا بردن سطح اگاهی های خود می توانند دنيای بهتری را برای خود بسازند ، پس پيدا کردن بصيرت که حاصل از اگاهی است امری طبيعی است .چه؛ هر شخص دارای مطالعه خودبخود دارای بصيرت نيز ميشود . و از انجاييکه برای يک شخص فمنيست شاهراه اطلاعات و اگاهی، به چگونگی امور زنان ختم می شود نوعی بصيرت زنانه می يابد چون می تواند حال و هوای همه زنان را بهتر درک کند و همه تلاشش برای بهتر شدن زندگی زنان است . اين شخص همچون همه افراد ديگر دارای مطالعه ،توانايی هماهنگ کردن و همگون ساختن تمامی نکات و پديده های درپيش رو را دارد.
پس ان چنان، انچنانی نيز نيست.
...