دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۲۳


مادرتبار

جوامعی که در انها وراثت از طريق مادر است و نه پدر. قبايل مادرتبار تا قرن نهم در بريتانيا وجود داشتند.انسان شناسان فمنيست بر فرهنگهای بسياری از جمله فرهنگ بوميان امريکا و اقوام افريقايی دست مي گذارند که در هنگام ازدواج شوهر در خانه زن زندگی می کند و خانه در مالکيت زنان است.

منبع: کتاب فرهنگ نظريه های فمنيستی - نشر توسعه

***************
در کشور مکزيک نيز، اسم فاميل هم از پدر و هم از مادر گرفته می شود.
انچه اشاره به اقوام افريقايي و بوميان امريکاست جالب به نظر می رسد . زيرا می تواند دليلی باشد بر انچه ادعای باستان شناسان است و ان تاثيربسزای مهر پرستی و ايين پگانی است بر فرهنگ و زندگی مردم . و انچه بيانگر اعتقاد به ايزد بانو و الهه های اسمانی است و نماد و اثر ان در قوانين و عرف رايج ان مردمان امده و هنوز جاری است.
...