دختر هخامنش

به خاطر پيوند جاودانه ــ فروغی به ابديت...


.
در موردش بسيار گفته اند و نوشته اند ؛ چه انان که با بی مهری نوشتند و چه انان که دانستندش و ابی اسمان را بر سپيدی برگ خاطره پيوند زدند و کلام را ستودند و واژه را مقدس انگاشتند که چون او ، بر سر يک پيمان و يک پيمانه بودند.
اما من در اين ميان اين را دانسته ام ، که بزرگ بانويی بود از اهالی فردا ، که به ناچار ديروز زيست و کوشيد تا ما امروزيان ، اگاهی را به پل ديروز تا فردا گره زنيم و اکنون را ازاد و رها با سيب ، با درخت اقاقی ، با جوانه سر از خاک بيرون زده قسمت کنيم.

سبز باد روياهای ان دو دست سيماني

...