دختر هخامنش

زبان ما...


هفته آخر اسفندماه است و نمی شود بحثهای انتقادی يا جنجالی يا آموزشی به راه انداخت. همه در فکر لباس خريدن و خانه تکانی هستند. اگرچه که اين روزها لباس خريدنهای شب عيد کمتر و خانه تکانيها بيشتر شده. آنروزها که بچه بوديم يادم می آيد چه شور و شوقی برای خريد لباس عيد داشتيم. يادش بخير....
اما ديروز به يک باره متوجه نکته جالبی شدم ؛ می دانيد، فارسی ما جزو زبانهايی است که در آن هيچ تفاوتی برای جنس زن و مرد قايل نيست و در آن تساوی حقوق زن و مرد حفظ شده. کمی به زبانهای عربی، انگليسی و فرانسوی دقت کنيد... نکته جالبی است نه!
و اين نشان از فرهنگ والای کهن ايرانمان دارد که چنين زبانی را در خود پرورانده. فرهنگی که انسان را انسان می شمرد نه جنس اين و آن. و حال بگذريم از آنکه در چنگ باورهای تحميل شده ای افتاده ايم که امروزمان را چنين ساخته است...
پيشاپيش عيدتان مبارک و نوروز باستانی اين یادگار کهن ايران زمين پيروز باد ...