دختر هخامنش

دو در يک


بالاخره پس از آنهمه هياهو و تدارک ديدنها، نوروز آمد. ديد و بازديدها انجام شد ،کدورتها برطرف شد، بزرگترها عيدی دادند و کوچکترها باخوشحالی عيديهايشان را شمردند. مسافرتها به اينور و آنور انجام گرفت و خستگی ۱ ساله رفع شد.
سرآخر، ۱۳ بدر آمد و پايان نوروز را اعلام کرد.
و حال، سالی نو و ادامه بحث ها و مقالات و گفتگوها..........

خودآگاهی

اين اصطلاح برای توصيف روش انتقادی فمنيسم به کار می رود. طبق نظر کاترين مک کينون تمرين خود آگاهی ــ خواندن، صحبت کردن و گوش دادن به خود و ساير زنان ــ بهترين راه مقاومت در برابر سلطه نهادی شده است. خودآگاهی شکلی است از دانش که مستلزم درک سياسی جايگاه «خود» در جامعه است. ...