دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۲۴


(Man)

عادت استفاده از واژه «مرد» در زبان انگليسی(Man), برای اشاره به زن و مرد هردو، از مسايل مورد توجه فمنيسم است. فمنيستها استفاده از «مرد»، «آدم» ( يا واژه های مذکر عام) را برای اشاره به اشخاص، امری ناعادلانه، مبهم وانحصارطلبانه ميدانند.
به اعتقاد فيلسوفان فمنيست ،جنسيتی کردن زبان نقشی مهم و بنابراين سرکوب گر در فرايند هويت يابی بازی می کند. برای نمونه سيمون دوبوار در جنس دوم سال ۱۹۵۳ چنين استدلال می کند که استفاده از مرد در زبان به ما نشان می دهد که چطور در فرهنگ ما زن، «ديگری» تعريف می شود.
فمنيست ها به طرق مختلف با کاربرد واژه های مذکر عام مقابله می کنند: فرهنگهای لغاتی هستند که تعريف های فمنيستی بديل دارند.(krammarae & Treichler,1985). فمنيستها مدافع استفاده از واژه های خنثايی مانند شخص رئيس (chairperson) به جای آقای رئيس chairman) و در صدد ايجاد زبان زنانه جديدی هستند.

منبع: فرهنگ نظریه های فمنیستی ــ نشر توسعه ــ

****************************حتما پس از خواندن این متن کنجکاو شده اید که؛ در زبان ما چه خبر است؟
بله . ما هم «مردم» را داريم و شاید کلماتی دیگر. حال اينکه از چه روی اينگونه کاربرد دارند، قصه هزاران ساله است و اينکه ايا می توان واژه ای جايگزين کرد داستانی طولانی تر.
اما نکته ظريف تداعی نسل در نسل جادوی واژه هاست که در پوست و گوشت رفتارها نمايان می گردد بی انکه خود متوجه باشيم.
...