دختر هخامنش

بگير و ببند برای....

اينکه امسال هم مثل هر سال با گرم شدن هوا يادشون به حجاب و اين چيزها ميفته چيز تکراريه. ولی اينکه چرا ؟ جوابهای زيادی داره ....
و اينکه چرا هر سال شدت عمل بيشتری به خرج ميدن و اين از کجا ناشی ميشه هم بحثهای زيادی داره.
حرفهايی که نه توی برنامه بيست و سی تريبون ازاد ميشه زد نه توی روزنامه ها ميشه خووند.
اما هر سال این وضع که میشه یجورایی سر دل ادم سنگینی می کنه...
نمی دونم اگه دوست داشتید بگید چرا اينجورياست؟؟؟؟ ...