دختر هخامنش

 

خیلی وقته چیزی ننوشتم .اما تصمیم دارم هر از چند روز یکبار از کتاب "فرهنگ نظریه های فمنیستی" مطالبی بنویسم. تا فرهنگ عمومی آشنا بشه.
فرهنگ نظریه های فمنیستی : نشر توسعه _ تهران 1382_ نویسنده : مگی هام و سارا گمبل _ مترجمان : فیروزه مهاجر. فرخ قره داغی.نوشین احمدی خراسانی. ...