دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۲۵


رسانه های عمومی

مبارزات جنبش زنان در بريتانيا و امريکا نظريه پردازان فمنيست را تشويق کرد تا شيوه ساخته شدن تصاوير و بازنمايی های رسانه های عمومی از زنان در نظام مردسالاری توليد و باز توليد را مورد سوال قراردهند.
تحقيقات فمنيستی در اين زمينه مفاهيم خود را از نشانه شناسی و روانشناسی و روشهای علوم اجتماعی می گیرد. اين تحقيقات ۴ هدف اصلی دارد: تحليل محتوايی جنس گرايی و کليشه های مرسوم از زن، ساخت شکنی « واقعيت » بازنمايی و ساز و کارهايی که معانی زنانگی را می سازند، توضيح روابط رسانه ها با مخاطبان انها و قرائت های فرهنگی و تحليل رسانه ها به منزله نظامی اقتصادی ـ اجتماعی در چارچوب اشتغال زنان.
به اعتقاد «هلن باهر» پژوهشهای فمنيستی پرسشهای اصلی مطالعات رسانه ها را دوباره جهت می دهندو حوزه تخصصی مطالعات خاص خود را بوجود می اورند.
فمنيستها همچنين در رسانه ها توجه را به شيء سازی از زنان در تبليغات تجاری و پورنوگرافی و میزان شیوع فرضیاتی اشنا ـ نقش «طبيعي» يک زن خانه داری و مادری است ـ جلب می کنند. حوزه ديگر بررسی انها ،تعريف و ايجاد رسانه های فمنيستی بديل است به ويژه فیلم سينمايی و ويدئويی و نظريه فيلم.

منبع: کتاب فرهنگ نظريه های فمنيستی ــ نشر توسعه

*********************
ساخت شکنی « واقعيت » بازنمايی و ساز و کارهايی که معانی زنانگی را می سازند: به معنی انکه بطور مثال این شخصیت و یا ویژگی و یا نقشی که به زن می دهند بر اساس چه باوری است و چه چیزی را دنبال میکند و اینکه چگونه می توان ان را به روشی درست به گونه اول بازگرداند. چون به عقیده فمنیستها نوع نگاه به زن به خاطر مبارزه با ائین کهن و رواج ادیان جدید دچار دگرگونی و تزلزل شده است.
توضيح روابط رسانه ها با مخاطبان انها و قرائت های فرهنگی : هر رسانه به چه دلیل و بر اساس چه سیاستهایی بوجود امده و چه اهدافی را دنبال میکند و نیز طرف مقابل رسانه ها چه کسانی با چه دید فرهنگی و یا شاید کلی تر، چه جهانبینی ای هستند.
تحليل رسانه ها به منزله نظامی اقتصادی ـ اجتماعی در چارچوب اشتغال زنان: از لحاظ اقتصادی و اجتماعی رسانه ها به چه اندازه می توانند برای زنان مفید باشند و نیز چگونه.

...