دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۲۶

 

عکاسی

نوشته های فمنيستی درباره عکاسی از نظريه فمنيستی برای ابهام زدايی از امور معمول عکاسی بهره می گيرند. منتقدان وعکاسان فمنيست با استفاده از نظريه های دلالت ، به اين تحليل می رسند که عکاسی رسانه ها زنان را همانند اسباب خانه يا اشياء شهوانی در شبکه جامعه و تقسيمات جنسيتی قرار می دهد. فمنيستها با تجديد نظر درباره طبيعت و نقش عکاسی اميدوارند عادت عرضه زنان در قالب شيء برای مردان را از بين ببرند. برای نمونه در پورنوگرافی(holland et al,1986).

منتقدان و خود عکاسان با طرح پرسش درباره محيط عکاسي، در حال بازتفسير و استفاده از عکاسی برای فمنيسم اند. جنبش فمنيستی علاوه بر ايجاد شبکه های جديد توزيع و مجله های فمنيستی علاقمند به عکاسي، در احيای توجه به عکاسی به مثابه فرمی هنری نقش دارد.عکاسان فمنيست، سنتی جديد در عکاسی پرتره آتليه ای خلق کرده اند(jo.spence). آنان با نوعی شمايل نگاری جديد فمنيسم، از نظامی گری رمز زدايی کرده اند( برای نمونه عکسهای رایساپيج از گرينهام) و شکلی جديد از مستند سازی را بر اساس همدلی بين عکاس و موضوع هايش به وجود آورده اند(برای نمونه Hackney Flashers). عکاسان فمنيست از تکنیکهای جديد  عکاسی در جهت برهم زدن و استفاده دوباره از تصويرپردازی سنتی بهره می گيرند. عکاسی و نظريه فمنيستی با تلفيق گرافيک، تبليغات، هنر سطح بالا (والا)  و سينما، کليشه های رسانه ها را واژگون کرده اند و از لحاظ بصری کادر جديدی به تجربه زنان داده اند. برای نمونه جو  اسپنس و رزی مارتين از تکنيک عکس ـ درمانی (که به تابوهای سرطان سينه و آسيب های روانی خانوادگی می پردازد) برای غلبه بر اين تصور که زنان موجوداتی جنسی هستند استفاده می کنند (Spenc 1987).

منبع : کتاب  فرهنگ نظريه های فمنيستی - نشر توسعه

****************************************

اين متن به نظر متنی کاملا غربی و در حيطه فرهنگ غرب می آيد و در واقع شايد به اين شدت در جامعه ما وجود نداشته باشد! (اگرچه که با کمی تامل و دقت مواردی را  در زمينه عکاسی ـ بخصوص در هنگام مناسبتهای عمومی و خصوصی می بينيم که البته با نگاه خاص شرقی و بويژه ايرانی صورت گرفته ). اما انتخاب اين متن تنها در پی متن شماره ۲۵  می باشد که البته شايد برای اهل فن مواردی را بهمراه داشته باشد.

 

 

...