دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۲۷

پسا مدرنيسم                    Postmodernism

         بخش اول

پسا مدرنيسم پديده فرهنگی مهمی در هنر، معماري، فلسفه و اقتصاد است. منتقدان از آنجهت به پسامدرنيسم رو اورده اند که نظريه هايش می تواند در توضيح تغييرات ايجاد شده در فرهنگ اواخر قرن بيستم کمک کند. در اغاز در امريکای دهه ۱۹۵۰ پسامدرنيسم توجه ان گروه از منتقدان ادبی را که نسبت به مرزهای بين هنر سطح بالا (والا)، فرهنگ عامه، اوانگاردها و واقع گرايی بدبين بودند به خود جلب کرد. در واقع «فوق واقعيت» به واژه ای متداول در معماری پسا مدرن تبديل شد. مشخصه های اصلی پسامدرنيسم در نوشته های ژان فرانسوا ليوتار و فردريک جيمسن ارائه شده و عبارت است از : ناباوری نسبت به فلسفه ها يا تبيينات منفرد درباره فرهنگ از قبيل مارکسيسم، کنارگذاشتن روش دوره بندی مدرنيستي، خطی نديدن حرکت تاريخ و چندگونگی نوشتاری. (Lyotard,1984;Jameson, 1990)

منبع: کتاب فرهنگ نظريه های فمنيستی - نشر توسعه

...