دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۲۸

 

پست مدرنيسم          Postmodernism

     بخش پايانی

 نخستين شرح پسامدرنيستی از نقش زنان نقد رزاليند کراس بر نحوه تجليل هنرها از فردگرايی مردانه است. (krauss,1981). بطور کلی فمنيستهای پسامدرن مخالف ذات گراييند و به انواع متکثرتری از دانش معتقدند. برای نمونه در علوم طبيعی فمنيستهای پسامدرن به عقلانيت و عينيت گرايی کاذب بسياری از علوم معاصر می تازند. (Keller,1982. Harding, 1986). فمنيستها در مطالعات فرهنگی به تحليل تصورات موجود در فرهنگ عامه نسبت به زنان می پردازند ـ از جمله در رسانه های گروهی و مصرف گرايی (Morris,1988) ـ منتقدان ادبی فمنيست از بازتاب ـ بخشی يا درهم تنيدگی شرح حال نويسی و نظريه برای خلق نقدهای صريح و سيال جنسيت و ادبيات استفاده می کنند. بنابر استدلال برخی از فمنيستها پسامدرنيسم منکر جايگاهی برای افراد به حاشيه رانده شده در جريان غالب است. ( برای نمومه با به رسميت نشناختن دلمشغوليهای سياهان). برخی ديگر معتقدند که پسا مدرنيسم برای در هم شکستن صورتهای  ثابت و فراروی به ما کمک می کند.

منبع: کتاب فرهنگ نظريه های فمنيستی - نشر توسعه

...