دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۱

در يادداشت قبل گفتم که پاره ای از اصطلاحات و موضوعات مربوط به فمنيسم را برايتان خواهم اورد تا ضمن اشنايی با تلاشهای ديگران راهکاری باشد برای انکه دنيا را و درپی آن خود رابهتر بشناسيم.و نیز یاداوری میکنم که در قسمت قبل به ذکر منبع پرداخته ام.

فمنيسم ها
اين تعريف هم دکترين حقوق مساوی برای زنان را دربر ميگيرد و هم يک ايدئولوژی درباره دگرگون سازی اجتماعی را که هدف آن خلقی جهانی فراسوی تساوی اجتماعی صرف برای زنان است.گردالرنر می گويد فمنیسم بايد بين حقوق زنان و رهايی زنان فرق قائل شود.
درمجموع فمنيسم ايدئولوژی ازادی زنان است چراکه درهمه رويکردهای آن اين اعتقاد مستتر است که ما زنان بدليل جنسمان اسير بی عدالتی هستيم.زيرا اين چترگسترده انواع فمنيسم ها تحليل های متنوعی از علل يا عوامل سرکوب زنان ارائه ميدهند........ادامه دارد ...