دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۳۱

اگرچه که حتما در فضای اجتماعی و اقتصادی دنیای  فردا مارکس و نظریه های او جایی ندارد ( چون دانش اقتصادی امروز نظریات او را رد می کند) ، و از آنجا که اجتماع و اقتصاد امروز جهان بر لایه هایی از نظریات او قرارگرفته است ( چون دیروز نظریه پرداز بزرگی بود که اقتصاد و به تبع آن اجتماع ، فرهنگ و دانش جهان را تحت تاثیر قرار داد)  تصمیم گرفتم چند یادداشت را به او اختصاص دهم . البته این یادداشتها از نگاه فمنیسم است و همه نظرات اقتصادی و اجتماعی او را که کتابها و مقالات بسیاری را شامل می شود در بر نمی گیرد. امیدوارم مفید باشد...

*************

کارل مارکس

فیلسوف و اقتصاد دان آلمانی.برخی از نظریه های مارکس تاثیری عمده بر فمنیسم معاصر داشته است. این اندیشه او در ایدئولوژی آلمانی و سرمایه (۱۸۶۷) که تقسیم طبیعی کار در خانواده، نخستین شکل مالکیت یک شخص بر شخص دیگر را بوجود می آورد ارتباط بسیار مشخصی با فمنیسم دارد(Bottomore&Rubel,1965).مارکس دریافت که نخستین شکل مالکیت خصوصی را شوهر با برده ساختن زن و فرزندانش بوجود آورد.نظریه های دیگر مارکس که به فمنیسم ربط دارند برداشت های او از «ارزش مبادله»، «ارزش مصرف» و «ارزش مازاد» است. به اعتقاد فمنیستهای معاصر مارکس هرچند در صدد برچیدن بساط بیگانگی با کار بود با مسئله تولید مثل به طریقی دیالکتیکی برخورد نکرد.(O'Brien,1982).

منبع : کتاب« فرهنگ نظریه ها ی فمنیستی» - نشر توسعه

...