دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۳۳

فمنیسم مارکسیستی۱

نظریه فمنیستی تفاوت چشمگیری با نظریه مارکسیستی دارد زیرا فمنیسم باید بر جنسیت و احساسات جنسی متمرکز باشد و نه برشرایط مادی، در هر نوع ساخت ایدئولوژیک.مع هذا، بسیاری از فمنیستها فقط ترکیبی از مارکسیسم و فمنیسم را حتی اگر «وصلتی نامیمون» باشد ،سبب رها سازی زنان می دانند. اهداف فمنیسم مارکسیستی عبارتند از :توصیف مبنای مادی انقیاد زنان و رابطه میان شیوه های تولید و موقعیت اجتماعی زنان؛ و بکار بردن نظریه های زنان و طبقه در مورد نقش خانواده.

شیلا روبوتام در آگاهی زن جهان مرد (۱۹۷۳) نشان می دهد که تفکیک کار (تولید) از فراغت (مصرف)، فقط برای مردان وجود دارد. تصور اجتماعی از خانه به مانند جایی که از جهان کار به آن پناه می برند گونه ای تقسیم جنسی کار را پنهان می کند. این تصور، کار زنان در خانه را در هاله ای از ابهام می پیچد و این واقعیت را که کار خانگی، به بازتولید جامعه سرمایه دار و مرد سالار یاری می رساند مخدوش می کند.

*************************

هرسال که مراسم معرفی چهره های ماندگار برگزار میشه و استادهای گرانقدر معرفی میشن و میان تندیس می گیرن ، با خودم فکر کی کنم حقش بود با خانمهاشون دعوت می شدن و هر دو با هم مورد تقدیر قرار می گرفتند . (و البته اون یکی دو تا خانم انتخابی هم به همین صورت)

و شاید هممون کم ندیدیم  بحث هایی که بر سر نادیده گرفتن زحمات خانمها در کار خانه بخصوص خانمهای شاغل با شوهرانشون میشه و آقایون معمولا با بی قیدی رد می کنند و البته سر ماه که میشه مشتاقانه منتظر نتیجه زحمات خانمشون هستن.

البته همه این نوشته ها بخاطر اینه که بتونیم رابطه بهتر و درک متقابلتری با هم داشته باشیم. حال چه با عنوان و چه بی عنوان

...