دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۳۴

فمنیسم مارکسیستی۲

فمنیستهای مارکسیست امریکایی به همین روال درصدد تدوین نظریه ای واحد درباره ی نابرابری اجتماعی زنان هستند. برای نمونه، بنا به استدلال نانسی هارتسک ،مبنای مادی زندگی نابرابر زن از جمله عواملی است که به او آگاهی می بخشد. به نظر او فمنیسم مارکسیستی نظریه ای مشخص از رابطه میان ساختمان تجربه درونی زن و تجربه اجتماعی او دارد. فمنیسم مارکسیستی بر مبنای پراتیکی استوار است که موجود آگاه و علیت اجتماعی را به هم پیوند می دهد. انواع بسیار گوناگونی از فمنیسم مارکسیستی وجود دارد ،اما فمنیسم های رادیکال معتقدند هیچکدام از این فمنیسم ها به «مسئله زن» در چارچوب خاص خودش نمی پردازند زیرا همه آنها ناگزیر تحلیل فمنیستی خود را درون مارکسیسم می گنجانند.

منبع : کتاب فرهنگ نظریه های فمنیستی - نشر توسعه

*************

یهنکته که درباره همه این نوشته ها میشه گفت اینه که چقدر برروی همه مسایل کار و تحقیقات و تفکر شده و در نهایت اونها رو به دسته های مختلف تقسیم کرده - صرف درست یا غلط بودنشون یا میانه رو و  تندرو بودنشون.- مهم مطالعاتیه که انجام گرفته و  کلاسه بندیهایی  که در پی اون بر روی مطالب صورت پذیرفته و  این امکان رو فراهم کرده تا  دیدی علمی از مسایل وجود داشته باشه .شاید همین عامل ترقی غرب نسبت به ماست. تلاش برای منظم ساختن همه امور.

...