دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۳۶

ماتریالیسم۲

سایر فمنیستها توجه خود را به دیگر کمبودهای نظریه ماتریالیسم مارکسیستی معطوف داشته اند.برای نمونه بر اساس نظریه ی «شیء شدگی» در ماتریالیسم مارکسیستی ،شخص به بخشی از فرایند کار و محصولات آن تبدیل می شود. در حالیکه تحلیل فمنیستی باید به این مسئله بپردازد که زنان چگونه به مثابه یک کالا به لحاظ جنسی بُت می شوند و چگونه شیء شدگی جنسی، فرایند اصلی انقیاد رنان را شکل می دهد.

منبع : فرهنگ نظریه های فمنیستی - نشر توسعه

********

این یه جمل آخرخیلی حرفها توشه. هم علت هست و  هم معلول. یک پیکان دوسویه که باعث میشه برای خانمها تصمیم گیری بشه بدون اینکه..... بقیه اش رو خودتون کمی فکر کنید (در جامعه نمونه های زیادی رو می بینید).

...