دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم ۳۷

نقد ماتریالیستس - فمنیستی

مجموعه نویسندگان فمنیست که سرمایه داری و مردسالاری را تحلیل می کنند اما در اینکه آیا مردسالاری و سرمایه داری مبنایی مادی دارند عقاید متفاوتی ابراز می کنند. هارتمن، مردسالاری را ساختار روابطی می داند که در کنترل تاریخی مردان بر زنان دارای مبنایی مادی است. او استدلال می کند مردان بر نیروی کار زنان، خواه در تولید(کار دستمزدی) و خواه در بازتولید(کار خانگی) اعمال کنترل می کنند. 

منبع : فرهنگ مظریه های فمنیستی - نشر توسعه

*******************

البته شاید اعمال کنترل مردان بر زنان به این علت پر رنگ تر است که بطور کلی در نگاه سنتی زنان مسئولیتی در سرمایه گذاری و کسب درامد برای خانواده ندارند. و  بر عکس مردان وظیفه ای سنگین بر دوش دارند. البته در فرهنگ ما ایرانیان، زنان همیشه بر آنچه کسب و کار و فعالیت خارج از خانه شوهرانشان  می باشد نظارت دارند و در واقع از ویژگیهای یک زن خوب، آگاهی از اوضاع مالی شوهرش و نظارت بر درست خرج کردن آن میباشد. که البته بی هیاهو انجام می گیرد.

...