دختر هخامنش

هيچکدام يا هر دو!

      با یک یادداشت متفاوت، دوباره بحث نظریه های فمنیستی را برای مدتی رها می کنم و به  موضوعهای گوناگوت در خصوص زنان می پردازم.              

بشر نه فرشته است و نه حیوان. و بدبختی بر کسانیست که بخواهند فرشته باشند و حیوان از آب در می آیند.و خطرناک است اگر بکوشیم به بشر نشان دهیم که اعمالی نظیر حیوان دارد بدون اینکه عظمتش را یادآور شویم. و همچنین خطرناک است اگر بخواهیم عظمتش را بدون آنکه پستی اورا نشانش دهیم به او یاد آور شویم. و نیز خطرناک است اگر نگذاریم که متوجه این هردو موضوع شود و خوب است اگر این هر دو را برایش تشریح کنیم.

بشود که انسان ارزش خود را بیابد. بشود که  خود را دوست بدارد زیرا در او طبیعتی است قادر به نیکی. اما مباد که او به این خاطر  پستیهایی را که در وجودش هست دوست بدارد.بشود که از خودش بدش بیاید زیرا این توانایی پوچ است.

اما مباد که به این جهت این توانایی طبیعی را منفور نداشته باشد.بشود که خود را منفور بدارد. بشود که خود را دوست بدارد. آدمی در خود توانایی شناختن حقیقت و خوشبخت بون را داراست.اما از حقیقت، نه حقیقت ابدی و نه حقیقت راضی کننده را در خود ندارد.

ما حقیقت را آرزو می کنیم و غیر از تردید چیزی در خود نمی بینیم.

                                                                    پاسکال

...