دختر هخامنش

اصطلاحات فمنيسم۳

فمنيست
فمنيست هم مثل فمنيسم تعريقی واحد نداردو نمی تواند داشته باشد چه فمنيستها تعلقات متفاوت بسياری از لحاظ ترجيح جنسي ، طبقه و نژاد دارند. بطور خلاصه فمنيست زنی است که خود را فمنيست ميداند و ديگران هم اورا فمنيست ميدانند. چنين تشخيص به اين بستگی دارد که يک زن ارتقای آگاهی را تجربه کرده ، دانشی از سرکوب زنان يافته و به درکی از تفاوتها و اشتراکات زنان رسيده است يا خير.
برخی فمنيست ها مدافع تعريفی آينده محورند- يعنی فمنيست بايد درکی از دگرگونی داشته باشد.ديگران مدافع تعريفي اند که اعتبار تجربه های امروزی زنان را به رسميت بشناسد.« من خود هرگز نتوانسته ام دقيقا دريابم که فمنيست چيست.تنها اين را می دانم که هروقت احساساتی که مرا از يک توسری خور يا فاحشه متمايز می سازد بيان ميکنم مردم مرا فمنيست می نامند»(west.1982).اما تمامی فمنیستها درگونه ای تعهد به ، و برخورداری از دیدگاهی زن محور شریک اند. ...